Site menu:

Witamy na stronie naszych ogródków!


Brama wejściowa do ROD im. Żwirki i Wigury

Nasz ogród Żwirki i Wigury w Poznaniu rozpoczął swoje istnienie od zarejestrowania go jako ogród przyzakładowy Jednostki Wojskowej 2823 w Poznaniu przy ul. Świerczewskiego-Zgorzeleckiej. Walne zebranie założycielskie w dniu 27.10.1974r. powołało Zarząd w następującym składzie:

Przewodniczący - Mikołaj Jankowiak, Sekretarz - Edward Masternak, Skarbnik - Bronisław Górski, Członek - Feliks Bystrzycki. Na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybrano kol. Kazimierza Żerebeckiego.

Krajowa Rada Pracownicza Ogródków Działkowych przy Centralnej Radzie Związków Zawodowych Wojewódzki Zarząd w Poznaniu decyzją z dnia 20 grudnia 1974r. wyraziła zgodę na przyjęcie na swoją ewidencję ogrodu o powierzchni 1,9957 ha liczącego 50 działek pod nazwą Pracowniczy Ogród Działkowy przy JW 2823 z dniem 01.01.1975r. Pierwsze deklaracje kandydatów na użytkowników działek składano w lutym 1975r. a już 17 kwietnia 1975r. Zarząd POD przydzielił działki pierwszym działkowcom.
Ponieważ teren adoptowany na ogród był od 1952r. w użytkowaniu wojska, to władnie żołnierze zawodowi i pracownicy cywilni DWL i JW 2823 byli organizatorami i pierwszymi działkowiczami ogrodu. Dzięki wojskowym działkowcom i poparciu Dowództwa Wojsk Lotniczych udało się pozyskać teren ogrodu, który wojsko jako zbędny zamierzało przekazać miastu. Urząd Dzielnicowy Poznań Grunwald decyzją z dnia 04.10.1974r. wyraził zgodę na użytkowanie ogrodu przez 5 lat do czasu realizacji na tym terenie właściwych zamierzeń urbanistycznych. Na kolejnym walnym zebraniu Ogrodu w 1975 roku podjęto uchwałę o nadaniu ogrodowi imienia "Żwirki i Wigury". Nazwa Ogrodu uzyskała akceptację Wojewódzkiego Zarządu KR POD w Poznaniu pismem z dnia 16 lutego 1976r. Szybko przystąpiono do realizacji sieci wodociągowej i energetycznej ogrodu wszak mieliśmy istnieć tylko pięć lat.

Zanim się obejrzeliśmy z pięciu lat zrobiło się czterdzieści. W tym czasie z ul. Świerczewskiego powstała ul. Bukowska, powstał Polski Związek Działkowców już bez CRZZ, zmienił się system polityczny, powstało Stowarzyszenie PZD; lecz grupa członków założycieli coraz mniej liczna, wciąż trwa na posterunku pilnując swego dzieła. (oprac. Władysław Opiat)